EULA

SeConical végfelhasználói licencszerződés

 

EULA Verzió  1.0
Érvényesség kezdete  2019. június 26.
Termék fő verzió  SeConical v1.

 

 

I. A Gyártó adatai

 

Gyártó neve:

 

KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt.

Székhelye:1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Cégjegyzék száma:

 

01-10-048723, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószáma:11780359-2-43
Bankszámla száma:10403394-49525349-55521001
Képviseleti jogosult:Kmetty József vezérigazgató

 

II. A szerződés tárgya

 

A KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., mint a SeConical rendszer (a továbbiakban: Rendszer) kizárólagos Gyártója a szállítási szerződésben megjelölt felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) számára a Rendszer – szállítási szerződés és a jelen végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban együttesen: szerződések) szerinti – nem kizárólagos használati jogait biztosítja. A Rendszer, mint összeállítás, illetve annak egyes komponensei a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll.

 

Az átengedett használati jogok és a szerződések szerinti kapcsolódó szolgáltatások ellentételezéséért Felhasználó a szállítási szerződésben foglaltaknak megfelelő mértékű díjak megfizetésre köteles. A be nem épített, de Felhasználónak a Gyártó által a Rendszerrel összefüggésben átadott egyéb programkódokat, szoftverrészeket, komponenseket a Rendszer részének kell tekinteni, melyre a szerződések hatálya és feltételei – időbeli korlátozás nélkül – kiterjednek. A szerződések hatálya és feltételei a Rendszerrel összefüggésben átadott kiegészítő dokumentációkra és segédanyagokra ugyancsak időbeli korlátozás nélkül vonatkoznak.

III.  Meghatározások

 

A szerződésekben a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban meghatározott jelentéssel kell értelmezni. Ezen meghatározások a szerződések és az azok elválaszthatatlan részét képező dokumentumok teljes szövegére érvényesek.

 

„felhasználói paraméterezés” a Rendszer konfigurálásához, hozzáférések, jogosultságok kiosztásához szükséges beállítások, értékek rendeltetésszerű használat melletti, a Gyártó által meghatározott, vagy a kiegészítő dokumentációban rögzített módon és keretek között, a Rendszerben e céllal biztosított és elérhető menük és eszközök igénybevételével történő módosítása;

 

„forrásrendszer illesztés” a Rendszer egyes funkciócsoportjai működésének feltétele a Rendszer által felügyelni tervezett elektronikus információs rendszerek (a továbbiakban: forrásrendszerek) illesztése, Rendszerhez kapcsolása, a forrásrendszerekben keletkező naplóállományok összegyűjtése érdekében

 

„frissítés” a Rendszer esetleges rejtett hibáinak javítását, funkcióinak bővítését, módosítását tartalmazó, Gyártó által a jótállási időszak alatt ingyenesen, ezen felül terméktámogatási díj fizetése mellett nyújtott, a Rendszer új verziójának nem minősülő javítócsomagok telepítése;

 

„harmadik fél” kitétel a Felek kivételével, bármely természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságot jelenti;

 

„jogosulatlan felhasználás” kitétel magában foglal valamennyi, jelen szerződésben engedélyezettől eltérő magatartást, különösen, de nem kizárólagosan a használati engedély nélküli, illetve a használati engedély kereteit túllépő használatot (túlhasználat);

 

„kiegészítő dokumentáció” megjelenési formájától és hordozójától függetlenül valamennyi, a Rendszerhez kapcsolódó dokumentáció, így különösen, de nem kizárólagosan a Rendszer felhasználói és üzemeltetési kézikönyve, technikai leírása, specifikációja, oktatási anyagai, termékleírások, gyártói információk, marketinganyagok, esettanulmányok;

 

„Rendszer” a SeConical moduláris felépítésű, a Gyártó és harmadik felek által fejlesztett hardver- és szoftverkomponensekből felépülő, önálló (külső üzemeltetői beavatkozás nélkül is) működésre képes, a felhasználó elektronikus információs rendszereinek információbiztonságát (a rendszerekben tárolt, feldolgozott adatvagyon bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, valamint a rendszerek sértetlenségét és rendelkezésre állását) biztosító adminisztratív és logikai védelmi intézkedések megvalósítását, az információbiztonsági követelmények teljesítését, valamint a rendszerek üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását támogató készülék (appliance). A saját felhasználói felületén keresztül lekérdezhető SeConical az illeszkedő forrásrendszerek működésével összefüggésben gyűjtött naplóadatok biztonsági és üzemeltetési célú elemzését valósítja meg. A Rendszer részét képezi a szoftverkomponensek futtatási környezetét biztosító fizikai szerver is. A SeConical Gyártó által fejlesztett moduljai, rendszerkomponensei, valamint a Rendszer, mint egységes egész, egyedi összeállítás a kapcsolódó felhasználási jogosultságot szabályozó licencfeltételek hatálya alatt állnak;

 

„rendszerkomponens” a Rendszer egy vagy több meghatározott funkcióját önállóan, vagy más komponensekkel összekapcsolódva megvalósító szoftver vagy hardver egysége. A rendszerkomponensek elkülönítésére – ide nem értve a szabad felhasználás alá eső komponensek önálló felhasználását, illetve Gyártó erre irányuló kifejezett engedélyét – kizárólag Gyártó rendelkezik jogosultsággal. Egyes, harmadik felek által fejlesztett rendszerkomponensek a Rendszer végfelhasználói licencszerződésében rögzítettektől eltérő licencfeltételek alatt állnak. Rendszerkomponensnek minősülnek a Rendszer szoftver és hardver elemei is. Fő rendszerkomponensek, modulok:

 

 1. központi naplógyűjtő és tároló modul,
 2. logelemző modul,
 3. rendszerközpont és kezelőfelület,
 4. riportkészítő modul,
 5. a Rendszer hardver elemei;

 

„Súlyos hiba” a Rendszer rendeltetésszerű működését lehetetlenné tévő, vagy azt súlyos mértékben korlátozó olyan hiba, amely

 

 1. a Rendszer gyakori, előre nem látható és ki nem védhető leállását, összeomlását, a kapcsolódó adatbázisok, adatállományok integritásának, konzisztenciájának súlyos sérülését eredményezi; vagy
 2. kizárja a rendeltetésszerű használatot.

 

„szerződések” a jelen végfelhasználói licencszerződés, az ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó szállítási szerződés, valamint az ezekhez csatolt összes melléklet és függelék, minden olyan egyéb dokumentum, melyet a rájuk való hivatkozás a szerződések részévé tett. A végfelhasználói licencszerződésben és a szállítási szerződésben foglalt rendelkezések ütközése esetén a szállítási szerződés előírásai alkalmazandók;

 

 „üzembe helyezés” a Rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – átadás-átvételi dokumentáció, illetve a licencigazolás egyidejű kiállításával – történő átadása;

 

„Végfelhasználói licenc” a Rendszer használatbavételéhez, jog- és rendeltetésszerű használatához szükséges, Gyártó által kiállított dokumentum.

 

IV.     A felhasználás feltételei

 

Gyártó, mint a Rendszer jogtulajdonosa Felhasználó számára a jelen végfelhasználói licencszerződésben, illetve a szállítási szerződésben rögzített terjedelmű használati jogokat biztosít a Rendszer felett. Gyártó a használati jogok gyakorlását a vonatkozó díjak megfizetése ellenében engedélyezi.

 

A Rendszer szoftverkomponensei a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és nemzetközi egyezmények védelme alatt állnak. A be nem épített, de Gyártó által a Rendszerhez kapcsolódóan átadott egyéb programkódot, kiegészítő dokumentációt és segédanyagot a Rendszer részének kell tekinteni, melyre jelen licenc hatálya és feltételei – időbeli korlátozás nélkül – kiterjednek. A szerződés hatálya alá tartozik továbbá a Rendszer valamennyi, Felhasználónál telepítésre kerülő szoftverkomponense és modulja, változata, verziója vagy egyedi továbbfejlesztése.

 

Gyártó fenntartja a Rendszerre, annak valamennyi részegységére (moduljára) és komponensére, összes példányára, illetve kiegészítő dokumentációjára vonatkozó valamennyi jogát, jogcímét és érdekeltségét, függetlenül az eredeti vagy másodpéldány későbbi megjelenési formájától, hordozójától. Felhasználó a Rendszer szerződésekben foglalt tartalmú és terjedelmű, csak a telepített példány tekintetében kizárólagos, a további hasznosítást magában nem foglaló használati jogait szerzi meg, a szerződések nem keletkeztetnek semmilyen jogcímet vagy jogot a szoftverek, komponensek, modulok, a kapcsolódó szerzői vagy vagyoni jogok, védjegyek tulajdonlására, a Rendszer hardverelemeinek tulajdonjoga ugyanakkor a vételár kiegyenlítését követően, minden korlátozástól mentesen Felhasználót illeti meg.

 

A Rendszer rendeltetésszerű működéséhez szükséges, harmadik fél tulajdonjogát képező szoftverrészek, komponensek tekintetében a felhasználásra a szerződések előírásaival összhangban alkalmazni kell az érintett szoftverrészre, komponensre irányadó licencszerződés rendelkezéseit is.

 

IV./1. A használati jogosultság terjedelme

 

A Rendszer kizárólag a szerződésekben és a kiegészítő dokumentációkban foglaltaknak megfelelően, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és célra használható. A Rendszer nem szerződés-, vagy rendeltetésszerű használata tilos.

 

A Rendszerben – az adatok személyes jellegétől, minősítésétől, beszerzési módjától függetlenül – kizárólag az annak rendeltetésszerű működéséhez szükséges, jogszerű tartalmak tárolhatóak, illetve dolgozhatók fel, elemezhetők. A Rendszer, annak komponensei, moduljai felhasználásával nem készíthető, nem dolgozható fel, nem elemezhető és nem publikálható jogszabályba, bírósági, vagy más hatósági határozatba ütköző tartalom. Felhasználó, valamint a nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek a Rendszer használata során, azzal összefüggésben nem folytathat(nak) a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy más módon jogsértő tevékenységet. Jelen kikötés megszegése jogosulatlan felhasználásnak minősül. A Felhasználó által a Rendszerben kezelt és feldolgozott (a továbbiakban együttesen: feldolgozott) adatok, valamint a Rendszer által előállított jelentések tulajdonjoga Felhasználót illeti.

 

 

A Rendszer lehetővé teszi szerep- és felelősségi körök felhasználó általi rögzítését, jogosultságok beállítását. Amennyiben a szerep- és felelősségi körök rögzítése, a jogosultságok beállítása, vagy a Rendszer egyéb adatokkal történő feltöltése során személyes adatnak minősülő adatok rögzítésére kerül sor, ennek jogszerűségéért, az általános adatvédelmi rendeletben foglalt rendelkezések megtartásáért, kötelezettségek teljesítéséért Felhasználó felelős. Gyártó a Rendszer működésével összefüggésben nem minősül adatkezelőnek vagy feldolgozónak.

 

Felhasználó nem jogosult a Rendszer szoftverkomponensei, moduljai forrás- vagy tárgykódjának megismerésére, visszafejtésére, lefordítására, felhasználói paraméterezés kereteit túllépő megváltoztatására, módosítására, továbbfejlesztésére, átdolgozására, felépítésének és működésének a rendeltetésszerű üzemeltetés által lehetővé tett mértéket meghaladó tanulmányozására, elemzésére, a szoftverkomponensek sokszorozására és terjesztésére. Felhasználó ugyanakkor a kiegészítő dokumentációban meghatározott módon és keretek között jogosult a felhasználói szinten paraméterezhető adatok, értékek és beállítások megváltoztatására.

 

A rendszerkomponensek és modulok kizárólag Gyártó előzetes írásos engedélyével, az általa meghatározott módon és mértékben különíthetők el, vagy kapcsolhatók össze. Felhasználó a Rendszer szoftverkomponenseiből nem készíthet származékos szoftvereket, alkalmazásokat. A jelen szakaszban foglalt kikötés megsértése a kapcsolódó jótállás azonnali megszűnését eredményezi és Gyártó kártérítési igényérvényesítését alapozza meg.

 

Felhasználó a Rendszert, illetve a szerződésekben számára biztosított jogokat – a szerződések eltérő rendelkezése hiányában – Gyártó erre vonatkozó, kifejezett előzetes írásos engedélye hiányában kizárólag saját szervezetén belül, saját tevékenységének támogatására jogosult használni, a szerződések alapján hozzáférés kizárólag saját szervezeten belüli entitás számára regisztrálható. Ez utóbbi korlátozás alól kivételt jelentenek a Felhasználó megbízásából, vagy jogszabály alapján eljáró ellenőrök, auditorok. A jelen szakaszban rögzített korlátozás alól kivételt képez a szervezet megszűnése miatti jogutódlás, illetve a hardver komponensek elidegenítése, átadása, ha arról – az operációs rendszert ide nem értve – a Rendszer szoftverkomponensei véglegesen eltávolításra kerültek. Gyártó nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulás megadását, ha a Rendszert átvevő harmadik fél teljes egészében elfogadja a jelen végfelhasználói licencszerződés, illetve a szolgáltatási szerződés rendelkezéseit és teljesíti az ezekben rögzített kötelezettségeket.

 

Felhasználó a Rendszert, annak komponenseit, moduljait, a kiegészítő dokumentációt, illetve a szerződésekben biztosított jogokat Gyártó kifejezetten erre vonatkozó, előzetes írásos engedélye hiányában

 

 1. nem értékesítheti tovább, tartósan (véglegesen), ideiglenesen, részben vagy egészben, díjfizetéshez kötötten vagy ingyenesen sem engedheti át, nem adhatja használatba vagy további licencbe, bérbe, haszonbérbe, lízingbe, kölcsönbe, vagy haszonkölcsönbe, azt semmilyen módon nem terhelheti meg, illetve ingyenesen sem használhatja szolgáltatásnyújtásra, és semmilyen más módon nem terjesztheti;
 2. a szerződésekben kifejezetten rögzített esetek kivételével harmadik fél számára a Rendszerhez, annak komponenseihez és a kiegészítő dokumentációhoz nem engedélyezhet hozzáférést és nem engedélyezheti azok használatát;
 3. a Rendszert nem használhatja olyan termék kifejlesztésére, amely versenyképes a Gyártó által forgalmazott, vagy szolgáltatásként nyújtott bármely termékkel.

 

A Rendszer, annak moduljai és komponensei működéséhez kapcsolódó, vagy arra vonatkozó bármely teljesítménymérési adatot, vagy teszteredményt (függetlenül a mérés vagy teszt végrehajtójától) Felhasználó bizalmasan köteles kezelni. A teljesítménymérési adatok, teszteredmények – a bíróság vagy más hatóság általi kötelezés kivételével – Gyártó előzetes írásbeli engedélye hiányában nem hozható harmadik felek tudomására.

 

A fenti rendelkezéseknek megfelelően Gyártó kizár minden olyan, a Felhasználó és harmadik felek felé fennálló felelősséget, amely a szerződések, vagy valamely jogszabály rendelkezéseinek Felhasználó, illetve a Felhasználó nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek általi megsértéséből, a Rendszer, annak valamely komponense, modulja nem szerződés-, illetve rendeltetésszerű, helytelen, jogellenes használatából, hibás vagy jogosulatlan működtetéséből, rossz felhasználói paraméterezéséből, a Rendszer, annak valamely komponense, modulja nem a Gyártó, vagy a felhatalmazásával eljáró, illetve érdekkörébe tartozó személyek általi – a felhasználói paraméterezést kereteit meghaladó – módosításából, megváltoztatásából, jogosulatlan többszörözéséből, nyilvánosságra hozatalából, a Gyártó által kifejezetten nem engedélyezett termékkel való összekapcsolásából, mindezek megkísérléséből, a regisztrált hozzáférések nem megfelelő biztonságú őrzéséből, a kapcsolódó hozzáférési adatok (felhasználónevek, jelszavak, egyéb kódok) nem megfelelő bizalmasságú, vagy az általános adatvédelmi rendeletben foglaltakkal ellentétes kezeléséből ered. Harmadik felekkel szemben Gyártó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) irányadó rendelkezései szerint, kizárólag a szerződésekben rögzítetteknek megfelelő, jog- és rendeltetésszerű használatból eredő, a Gyártónak, a felhatalmazásával eljáró, illetve érdekkörébe tartozó személyeknek felróható okból bekövetkezett károkért vállal felelősséget.

 

Felek egyike sem felel szerződéses kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért vis maior felmerülése esetén.

 

A szerződések használati jogosultság tekintetében rögzített korlátozásainak megsértése jogosulatlan felhasználásnak minősül és a szerződések Gyártó általi azonnali hatályú (rendkívüli) felmondását alapozza meg.

 

IV/2. Gyártói vállalások, terméktámogatás

 

Gyártó vállalja, hogy a szállítási szerződésben rögzített licencdíj(ak) megfizetését követően, a szállítási szerződésben meghatározott időszakon belül, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a szállítási szerződés mellékletében definiált követelményeknek megfelelő rendszerkörnyezetben üzembe helyezi, és Felek eziárnyú megállapodásának megfelelően felparaméterezi a Rendszert, végrehajtja a forrásrendszerek illesztését. A jelen licencszerződés szerinti jótállás érvényesítésének feltétele a Rendszer Gyártó által meghatározott módon történő telepítése.

 

Gyártó a szerződések hatálya alatt ingyenes, illetve díjhoz kötött terméktámogatási szolgáltatásokat biztosít Felhasználó számára. A terméktámogatási szolgáltatások igénybevétele – az ingyenesen rendelkezésre bocsátott hibajavítások, illetve biztonsági frissítések kivételével – nem kötelező. A kötelező frissítések telepítésének elmaradása a jótállás elvesztését eredményezi.

 

A terméktámogatási szolgáltatás keretében Felhasználónak lehetősége van a Gyártó által biztosított elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételére.

 

A gyártói terméktámogatási szolgáltatás keretében Felhasználó – a díjfizetéshez kötött szolgáltatási elemek esetében a vonatkozó díjak megfizetését követően –

 

 1. termékinformációs szolgáltatásokhoz;
 2. a Gyártó által kibocsátott frissítésekhez;
 3. a jótállási időszak kiterjesztéséhez;
 4. a Rendszer szoftverkomponenseinek új alverzióihoz; továbbá
 5. a kiegészítő dokumentációkhoz és azok frissítéseihez juthat hozzá.

 

Gyártó fenntartja a jogot, hogy terméktámogatási szolgáltatása keretében a Rendszer egyes komponenseinek szolgáltatásait, képességeit lefedő más komponens(eke)t ajánljon fel, illetve az aktuális rendszerkomponensek verziókövetését és támogatását a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett megszüntesse. A támogatás megszüntetése nem korlátozza Felhasználót a már licenciába adott, érintett rendszerkomponensek további használatában.

 

Gyártó terméktámogatási szolgáltatása keretében vállalja, hogy a Rendszerhez kapcsolódó újdonságokról, új információkról rendszeresen tájékoztatja a Felhasználót (termékinformációs szolgáltatás). A termékinformációs szolgáltatás keretében nyújtott tájékoztatás nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak. A termékinformációs szolgáltatás a Gyártó honlapján keresztül történő közzététellel is teljesíthető.

 

A terméktámogatás keretében elérhető frissítésekre, javítócsomagok közzétételére (együttesen: javítócsomag), valamint a jótállási időszak kiterjesztésére – ennek keretében a javítócsomagokkal le nem fedett hibák bejelentésére és kijavítására – a Szavatosság/Jótállás fejezetben foglaltak irányadóak azzal, hogy a terméktámogatás ezen elemeinek elérését a jótállási időszak leteltét követően Gyártó további díjfizetéstől és a végfelhasználói licencszerződés kiegészítésétől teheti függővé.

 

Gyártó az önálló verziószámmal rendelkező frissítések, illetve a Rendszer újabb verziói (együttesen: verziókövetés) végfelhasználók általi elérését további licencdíj-fizetéstől és új, vagy kiegészítő végfelhasználói licencszerződés megkötésétől teheti függővé.

 

A Felhasználó számára a szerződések alapján biztosított licenc terjedelme eltérhet az igénybe venni kívánt terméktámogatási szolgáltatások terjedelmétől. Amennyiben a licenc terjedelme meghaladja az igénybe vett terméktámogatási szolgáltatások terjedelmét, – a kapcsolódó díjak megfizetése mellett – a terméktámogatási szolgáltatások igénybevétele a használati engedély lejártáig Felhasználó egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítható. Felek eltérő megállapodása hiányában a fordulónaphoz kötött terméktámogatási szolgáltatások igénybevételére irányadó megállapodás Felhasználó fordulónapot legalább nyolc (8) munkanappal megelőző eltérő tartalmú nyilatkozata hiányában a következő fordulónapig terjedő időtartammal, de legfeljebb a licenc lejárati napjáig meghosszabbodik. Gyártó a hosszabbítással érintett szolgáltatások díjára vonatkozó számláját a felhasználói igénybejelentést, vagy a fordulónapot követő tizenöt (15) napon belül jogosult kiállítani és megküldeni Felhasználónak.

 

V. Szavatosság/jótállás

 

Gyártó a Rendszerre, annak komponenseire és frissítéseire a Ptk. szerinti kellék- és jogszavatosságot vállal.

 

Gyártó üzembe helyezésének időpontjában szavatolja

 

 1. a Rendszer, annak valamennyi szoftverkomponense, frissítései ismert vírus-, kémprogram és egyéb kártevő (malware) mentességét;
 2. azt, hogy a Rendszer mentes az ismert sérülékenységektől; valamint, hogy
 3. a Rendszer, annak komponensei lényegüket tekintve megfelelnek az átadott kiegészítő dokumentációban szereplő funkcióleírásnak, a hatályos jogszabályokban, szabványokban rögzített műszaki és biztonsági előírásoknak.

 

Gyártó szavatolja továbbá, hogy a jelen licencszerződés alapján biztosított használati jogosultságokat jogszerűen biztosítja, és a végfelhasználói licencszerződés rendelkezéseivel összhangban folytatott valamennyi felhasználás jogszerűnek minősül. Gyártó a Rendszer előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos valamennyi engedéllyel rendelkezik és kijelenti, hogy a Rendszer jelen licencszerződés szerinti hasznosításával összefüggésben Felhasználót harmadik fél felé díjfizetési kötelezettség nem terheli, a használati jogok gyakorlását harmadik felek joga nem akadályozza, vagy korlátozza.

 

Gyártó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy Felhasználót mentesítse mindazon igényekkel szemben, illetve ennek sikertelensége esetén köteles megtéríteni azon igényekből fakadó valamennyi kárt, költséget, ésszerű ügyvédi díjat, amelyet harmadik fél támaszt a Felhasználóval szemben azon az alapon, hogy a Rendszer jelen licencszerződésnek megfelelő hasznosítása szellemi tulajdonát sérti. Felhasználó köteles haladéktalanul írásban értesíteni Gyártót, amennyiben a fenti igényről, vagy keresetről tudomást szerez, valamint köteles teljes mértékben együttműködni Gyártóval a védelem során, megadva minden, a védelemhez szükséges nyilatkozatot, illetve peres eljárás esetén – amennyiben szükséges – mindent megtenni a perből való elbocsátása érdekében. Felhasználó Gyártó kifejezett előzetes írásos beleegyezése nélkül nem tehet jogsértésre vonatkozó elismerést. Felhasználó nem tarthat igényt olyan kár, illetve költség Gyártó általi megtérítésére, amelyet az értesítés késedelmével, az együttműködés hiányával, illetve szerződéses kötelezettsége megszegésével maga okozott.

 

Gyártó nem vállal felelősséget az olyan jogsértéseken alapuló igényekért, melyek a Rendszer, vagy annak valamely komponense nem a Gyártó, vagy a nevében eljáró, illetve érdekkörébe tartozó személyek általi módosításán, megváltoztatásán, kijavításán, jogosulatlan többszörözésén, nyilvánosságra hozatalán, vagy a Rendszer nem szerződés- és rendeltetésszerű, jogellenes felhasználásán, hasznosításán alapul.

 

A Rendszer rendeltetésszerű használata során a feltárt, reprodukálható és a Gyártó felé Felhasználó által írásban bejelentett hibák – a jelen licencszerződésben foglalt feltételekkel – külön díjfizetés nélkül kerülnek kijavításra. A felmerült hibák kijavítására Gyártó szükség szerinti időszakonként javítócsomagokat biztosít. A javítócsomagok a végfelhasználói licenc lejárati napjáig ingyenesen illetik meg a végfelhasználókat. Verzióváltás esetén Gyártó javítócsomagot legfeljebb a verzióváltás napját követő tizenkét (12) hónapig bocsát ki, ezt meghaladóan a termékváltozás, termékváltás esetére további hibajavítási kötelezettséget és felelősséget nem vállal.

 

A javítócsomagok telepítésének elmaradása, vagy annak a Gyártó által meghatározottól eltérő módon történő végrehajtása a végfelhasználói licencszerződésben rögzített gyártói jótállás elvesztését eredményezi. Gyártó a javítócsomag telepítési kötelezettség elmulasztásából, a javítócsomagok Gyártó által előírtaktól eltérő telepítéséből eredő esetleges károkért (ideértve, de nem kizárólagosan Felhasználó adatvesztését) nem vállal felelősséget.

 

A javítócsomagok által esetlegesen le nem fedett, bejelentett hibák elhárítását a jótállási időszakban Gyártó súlyos hiba esetében három (3), nem súlyos hiba esetében nyolc (8) munkanapon belül megkezdi. Amennyiben Felhasználó igazolható, nyomós gazdasági érdeke alapján a kijavítással való jótállást nem tudja érvényesíteni, a megfizetett kapcsolódó díjak arányos leszállítását, vagy visszatérítését kérheti. Nem, vagy csak – a megfizetett díjakra tekintettel – aránytalanul nagy ráfordítás mellett javítható hiba, továbbá a javítási idő harminc (30) munkanapon túli elhúzódása esetén Gyártó a Felhasználó által megfizetett licencdíjak arányos leszállítását, a már megfizetett díjak arányos visszatérítését biztosítja. Hardverhiba esetében a nem javítható, cserélhető termékelemeket Gyártó harminc (30) munkanapon belül kicseréli. A hiba bejelentésének késedelméből eredő károkért Felhasználó felel. Késedelem nélkülinek a hiba keletkezését követő két (2) munkanapon belüli bejelentést tekintendő.

 

Ha a szavatossági igény a Rendszer – megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében kerül érvényesítésre, az igényérvényesítéssel nem érintett részekre vonatkozó szavatossági jogok elévülése nem szakad meg. A kijavított, vagy kicserélt termékkomponensek tekintetében a jótállási idő újrakezdődik.

 

Felhasználó a Rendszert, annak frissítéseit, vagy komponenseit Gyártó kifejezett írásos engedélye hiányában – a felhasználói paraméterezés útján megoldható alapvető telepítési, konfigurációs hibajavítások kivételével – önállóan nem javíthatja, vagy javíttathatja meg. Gyártó a hiba kijavításához alvállalkozó közreműködését is igénybe veheti.

 

Gyártó nem vállal szavatosságot Felhasználó, a nevében eljáró, vagy érdekkörébe tartozó személyek, vagy a Gyártó érdekkörén kívül eső harmadik felek által

 

 1. a Rendszer jelen végfelhasználói licencszerződéssel, illetve a szállítási szerződéssel ellentétes, jogszerűtlen, nem szerződésszerű használatával;
 2. a kiegészítő dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő, rendeltetésellenes, helytelen használatával, hibás működtetésével, paraméterezésével, konfigurációjának, üzemeltetési környezetének engedély nélküli megváltoztatásával;
 3. a Rendszer és környezete nem megfelelő, vagy hiányzó védelmével;
 4. gondatlansággal, szándékos rongálással, a Rendszerbe feldolgozás, tárolás, vagy más célból bevitt adatok nem megfelelőségével;
 5. a szoftverkomponensek jogosulatlan többszörözésével, visszafejtésével, módosításával vagy bővítésével;
 6. a Rendszer új rendszerelemekkel való bővítésével, kiegészítésével, vagy bármely módosításával (ide nem értve a szállított rendszerelemek szükséges frissítéseit, hibajavításait);
 7. az előírt javítócsomagok telepítésének elmaradásával, szakszerűtlen végrehajtásával;
 8. a hibák előírt időtartamon túli bejelentésével, vagy a bejelentés elmulasztásával

 

okozott károkért (többek között, de nem kizárólagosan a felmerülő adatvesztésért, üzleti tevékenység félbeszakadásáért, esetleges rendszerösszeomlásért).

 

Harmadik felekkel szemben Gyártó a Ptk. irányadó rendelkezései szerint, kizárólag a végfelhasználói licencszerződésben rögzítetteknek megfelelő, jog- és rendeltetésszerű használatból eredő károkért, a licencszerződésben és a szállítási szerződésben foglalt terjedelemben vállal felelősséget

 

Gyártó a Rendszer környezetének nem megfelelősségéből, üzemeltetéséből, a Gyártó által el nem hárítható, a Rendszer környezetében bekövetkező eseményekből (ideértve, de nem kizárólagosan a hálózati túlfeszültséget, tűz-, vízkárokat, földrengést, terrortámadást, más elemi kárt, a Rendszer elemeinek eltulajdonítását), valamint a Rendszerrel együttműködő, összekapcsolt, nem Gyártó által a végfelhasználó rendelkezésére bocsátott eszközök működési zavarából eredő meghibásodásokért, károkért semminemű felelősséget nem vállal.

 

Gyártó jelen fejezet szerinti rendelkezésekből eredő kötelezettségvállalásainak, kárfelelősségének mértéke a szállítási szerződés alapján fizetett díjakhoz igazodik, azokat nem haladhatja meg. Gyártó szükséges és felmerült költségeit, egyéb ráfordításait a kártérítésként fizetendő összegből levonhatja. A kötelezően telepítendő hibajavító csomagok kivételével Gyártó az általa ingyenesen használatba adott, opcionálisan telepíthető rendszerkomponensekért, frissítésekért kártérítési felelősséget nem vállal.

 

Gyártó a Rendszerbe integrált, azzal összefüggésben rendelkezésére bocsátott, harmadik felek jogtulajdonát képező rendszerkomponensek, frissítések tekintetében kizárólag a harmadik felek által az adott komponensre, illetve frissítésre biztosított feltételeknek megfelelő jótállást vállal. Jelen rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben a hiba felmerülésének oka az adott komponens Gyártó általi, nem megfelelő beépítése, vagy más komponensekkel való összekapcsolása.

 

VI. A személyes adatok védelme

 

Gyártó az adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően minden személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Ennek jegyében a Felhasználó által a szerződések megkötésekor, vagy azt követően megadott – adott esetben nyilvánosan is elérhető – kapcsolattartói adatokat, a kapcsolattartó

 

 1. nevét,
 2. beosztását,
 3. munkavégzéshez használt telefonszámát,
 4. munkavégzéshez használt elektronikus postafiók címét

 

biztonságos infrastruktúrájában, CRM rendszerben kezeli. A CRM kizárólag a fenti adatokat és szerződő fél szervezeti adatait tartalmazza.

 

Az adatkezelés jogalapját

 

 1. a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, a Felhasználóval a szerződések alapján fennálló jogviszonyból származó jogi kötelezettségek, kiemelten az együttműködési kötelezettség teljesítése; valamint
 2. a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, a Felhasználó számára a szerződésekben biztosított jogok gyakorlása, a termékinformációs szolgáltatások elérése, illetve Felek jogos érdekeinek érvényesítése képezi.

 

Az adatmegosztás jogszerűsége a fenti jogalapoktól függetlenül Felhasználó felelőssége, így Felhasználó a szerződések létrejöttével és teljesítésével összefüggésben kizárólag olyan személyek személyes adatait adhatja meg, akik az adatátadáshoz ás -továbbításhoz előzetesen kifejezetten hozzájárultak. Felhasználó az adatkezelési hozzájárulás megadását Gyártó kérésére hitelt érdemlően igazolni köteles. A hozzájárulás elmaradásából, vagy visszavonásából eredő károkért fennálló felelősség kizárólag Felhasználót terheli.

 

Gyártó a szerződésekkel összefüggésben átadott személyes adatokat adatvédelmi szabályzatának megfelelően (http://www.kurt.hu/adatvedelmi-nyilatkozat), a szerződéses kötelezettségek, az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig, vagy a kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változásról történő – Felhasználó általi – szerződésszerű értesítésig kezeli. Az adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződésekből fakadó jogok és kötelezettségek – ideértve a termékinformációk megküldését is – érvényesítése, teljesítése érdekében és keretében kezeli, profilalkotásra nem használja fel, Harmadik félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés esetét kivéve sem bel-, sem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad.

 

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az érintett természetes személyek egyértelmű és teljeskörű, az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő tartalmú tájékoztatást kapjanak a szerződések alapján történő adatátadás tényéről és körülményeiről, valamint, hogy az érintettek a szerződések adatkezelésre irányadó rendelkezéseit megismerhessék.

 

Tekintettel arra, hogy Gyártó és a személyes adatok érintettje között adatkezelési megállapodás nem jön létre, érintett az adatkezeléssel összefüggő (hozzáférésre, helyesbítésre, törlésre, a kezelés korlátozására irányuló) igényeit, illetve jogait (tiltakozás, adathordozhatóság) az adatátadóval (Felhasználóval) szemben érvényesítheti. Gyártó – az érintett megfelelően alátámasztott, hitelt érdemlő kérésére – az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően intézkedik a kezelt adatok helyesbítésére, kiegészítésére, illetve a tájékoztatáshoz és az adathordozhatósághoz való jog érvényesítésének biztosítására.

 

Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy mentesítse Gyártót mindazon igényekkel szemben, illetve ennek sikertelensége esetén köteles megtéríteni mindazon igényekből fakadó valamennyi kárt, költséget, ésszerű ügyvédi díjat, amelyet Harmadik fél támaszt a Gyártóval szemben személyes adatai szerződésekkel összefüggő, Felhasználó érdekkörében felmerült jogosulatlan kezelése miatt. Gyártó köteles írásban, haladéktalanul értesíteni a Felhasználót, amennyiben a fenti igényről, vagy keresetről tudomást szerez, valamint köteles teljes mértékben együttműködni a védelem során, megadva minden, a védelemhez szükséges nyilatkozatot, illetve peres eljárás esetén – amennyiben szükséges – mindent megtenni a perből való elbocsátása érdekében. Az adatkezelés jogszerűségének bizonyítása e körben Felhasználót terheli. Gyártó Felhasználó kifejezett előzetes írásos beleegyezése nélkül nem tehet jogsértésre vonatkozó elismerést. Gyártó nem tarthat igényt olyan kár, illetve költség Felhasználó általi megtérítésére, amelyet az értesítés késedelmével, az együttműködés hiányával, illetve szerződéses kötelezettsége megszegésével maga okozott.

 

VII. Bizalmas információk

 

A szerződések létezésére és a végfelhasználói licencszerződés tartalmára vonatkozó információk kivételével a szerződések teljesítésével összefüggő valamennyi adat, információ üzleti titkot képez, melynek megőrzéséért Felek, valamint a nevükben eljáró, illetve érdekkörükbe tartozó személyek polgári és büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen rendelkezésből eredő kötelezettséget a nevükben eljáró, vagy érdekkörükbe tartozó személyek megismerjék és magukra nézve kötelezőnek ismerjék el. Jelen kikötés megsértése esetén a kitételt megsértő Fél úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az a Fél, akinek érdekkörében a kötelezettségszegés felmerült, a másik Fél teljes és azonnali kártalanítására köteles.

 

Azon információk, melye(ke)t mindkét, vagy az adatok felett rendelkezni jogosult Fél, jogszabály, hatósági határozat, bírósági ítélet, vagy a szerződések kifejezetten nyilvánosnak minősítenek, illetve a szerződések megkötését megelőzően, vagy azt követően jogszerűen nyilvánosságra került adatok nem tartoznak az üzleti titkok körébe. Felek az üzleti titoknak minősülő információkat kizárólag a másik Fél előzetes írásos hozzájárulásával hozhatják harmadik felek tudomására. A szerződések hatálya alá tartozó, üzleti titoknak minősülő információk jogszerűen kizárólag a szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, illetve jogosultságok érvényesítéséhez szükséges mértékben használható(k) fel.

 

A szerződések alapján használatba adott Rendszerre, annak moduljaira és komponenseire – ide nem értve a harmadik felek szerzői művének minősülő komponenseket és kapcsolódó állományokat – vonatkozó valamennyi dokumentáció, irat, know-how, szellemi alkotás, ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer, üzleti terv, műszaki, pénzügyi és marketing információ, a Rendszer által generált jelentés, logikai fájl-formátum, képernyő és logikai mező-leírás – megjelenési formájától függetlenül – üzleti titoknak minősül és Gyártó kizárólagos tulajdonát képezi. Felhasználó az e körbe tartozó adatok feltárására vonatkozó hatósági határozat vagy bírósági ítélet tényéről és tartalmáról – amennyiben az lehetséges, a kötelezés teljesítését megelőzően – Gyártót írásban értesíti.

 

Felek kötelesek a szerződések teljesítésével összefüggésben a másik Féltől, az annak nevében, illetve érdekkörében eljáró más személytől (ideértve az átadó fél tag- vagy leányvállalatát, alvállalkozóját is) átvett üzleti titkok lehető legnagyobb fokú védelméhez szükséges valamennyi indokolt és ésszerű intézkedést megtenni. Jelen kikötés megsértése a titoktartási kötelezettség megszegésének minősül.

 

Felek kötelesek a szerződéseken alapuló jogviszonyuk megszűnésekor a másik Féltől, az annak nevében, illetve érdekkörében eljáró más személytől (ideértve az átadó fél tag- vagy leányvállalatát, alvállalkozóját is) átvett üzleti titkokat és az azokról készült másolatokat hitelt érdemlő módon, haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törölni.

 

VIII. Díjak

 

Felhasználó a használati jogok átengedéséért, illetve Gyártó szerződésekben rögzített, kapcsolódó vállalásai, különösen, de nem kizárólagosan a visszterhes terméktámogatási szolgáltatások ellentételezéseként a szállítási szerződés szerinti licencdíjakat, az ott meghatározott pénznemben köteles megfizetni Gyártónak, vagy a Gyártó által a díjak beszedésére feljogosított személynek. A fizetési feltételeket ugyancsak a szállítási szerződés rögzíti.

 

IX. Hatály, módosítás, megszűnés

 

A szerződéseken alapuló használati jogosultság a szállítási szerződésben rögzített díjak megfizetése mellett, határozatlan időre szól. A használati jogok a Rendszer üzembehelyezésének, illetve a licencigazolás ezzel egyidejű kiállításának időpontjától illetik meg Felhasználót. A jelen végfelhasználói licencszerződés a szállítási szerződés megkötésének időpontjában lép hatályba és mindaddig hatályban marad, ameddig Felhasználó, vagy az érdekkörébe tartozó bármely harmadik fél a Rendszer használatával ténylegesen és véglegesen fel nem hagy.

 

Jelen végfelhasználói licencszerződés – valamely szerződési kikötés jogszabályon, vagy annak visszaható hatályú módosításán alapuló érvénytelensége, bírósági kötelezés alapján történő módosítása, illetve a szerződésben kifejezetten szabályozott esetek kivételével – nem módosítható, ugyanakkor a frissítések telepítésének és a frissített Rendszer további használatának, a terméktámogatási szolgáltatások jövőbeni igénybevételének előfeltétele lehet új licencfeltételek elfogadása.

 

A Rendszerhez való hozzáférést aktiválási, azonosítási, biztonsági és technikai védelmi mechanizmusok korlátozhatják, amennyiben Felhasználó, vagy az érdekkörébe tartozó bármely harmadik fél – figyelemmel a harmadik felek jogtulajdonát képező komponensekre irányadó licencszerződések rendelkezéseire is – kísérletet tesz a használatba adott Rendszer, annak szoftverkomponensei vagy moduljai engedély nélkül történő másolására, a használatba adott Rendszerben lévő technikai védelmi mechanizmusok kikerülésére, manipulálására, vagy, ha Felhasználó, vagy az érdekkörébe tartozó bármely harmadik fél gyártói engedély nélkül egyéb olyan tevékenységet folytat, ami befolyásolja a használatba adott Rendszerbe, annak valamely komponensébe épített aktiválási, azonosítási, biztonsági, időmérési, illetve technikai védelmi mechanizmusok rendeltetésszerű működését.

 

Felhasználó a Rendszer szoftverkomponenseinek törlésével, azonnali hatállyal megszűntetheti annak használatát, azonban a Gyártó részére már megfizetett licencdíjak nem követelhetők vissza. Az szoftverkomponensek törlése a szerződések felhasználói felmondással történő megszűntetésének minősül és vonatkoznak rá a szerződések megszűntetésére irányadó rendelkezések.

 

Felek a másik Fél szerződésszegése esetén jogosultak a szerződések alapján létrejött jogviszony rendkívüli felmondással történő megszűntetésére. Gyártó a szerződések felmondása helyett jogosult a Felhasználónak adott használati jogosultságok, verziókövetési és terméktámogatási szolgáltatások teljes vagy részleges felfüggesztésére, a Rendszerhez, valamint a kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés részleges vagy teljes korlátozására (a továbbiakban együttesen: használati jogok korlátozása). A használati jogok korlátozásának időtartamára Gyártó az arányosan járó terméktámogatási díj kétszeresének megfelelő mértékű díj követelésére jogosult. A szerződésekben meghatározott esetek mellett Gyártó rendkívüli felmondási jogát alapozza meg:

 

 1. a jogosulatlan felhasználás bármely esete, illetve a jogellenes állapot jogsértés (túlhasználat) tényéről szóló értesítést három (3) naptári nappal meghaladó fenntartása;
 2. ha Felhasználó valamely, szerződésen alapuló díjfizetési kötelezettségének az esedékességtől számított tíz (10) naptári napon túl nem tesz eleget.

 

Felhasználó a jelen végfelhasználói licencszerződést önállóan nem, csak a szállítási szerződéssel együttesen mondhatja fel.

 

A jogviszony megszűnése, vagy megszűntetése következtében a szerződések alapján biztosított használati jogok is megszűnnek. A használati jogok megszűnésekor Felhasználó a Rendszer szoftverkomponensei és a kiegészítő dokumentációk használatával haladéktalanul felhagyni, azok valamennyi példányát – az esetleges másolatokkal egyetemben – azonnal és visszaállíthatatlanul törölni köteles. Az eltávolítás tényét Gyártó, vagy az érdekkörében eljáró személyek felhívására a Felhasználó hitelt érdemlően igazolni köteles. Jelen kötelezettség Felhasználó által történő elmulasztása jogosulatlan felhasználásnak minősül.

 

A rendkívüli felmondás előtt öt (5) munkanappal a felmondási jogát gyakorló Fél köteles a másik Felet a szerződésszegő magatartás megszüntetésére való felhívással egyidejűleg joggyakorlási szándékáról írásban értesíteni. A szerződésszegő Fél az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles szerződésszegő magatartása megszűntetésére és az abból a másik Felet ért valamennyi igazolt kár azonnali és teljes megtérítésére. A szerződésszerű állapot helyreállítása esetén a Felek közötti szerződéses jogviszony rendkívüli felmondással nem szüntethető meg.

 

Amennyiben a szerződésszerű állapot helyreállítása a szerződésszerűen eljáró Fél méltányolható érdekére tekintettel nem várható el, a Felet az előzetes értesítési kötelezettség nem terheli. A szerződésszegő magatartás súlyosságát, illetve a méltányolható érdek fennállását az arra hivatkozó Fél köteles bizonyítani. A bizonyítási kötelezettség érvényesítésétől a másik Fél írásos nyilatkozatával eltekinthet.

 

A szerződések Gyártó részéről, azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással történő megszűntetése esetén a szerződésekből származó valamennyi követelés azonnal lejárttá és esedékessé válik és minden további felhívás nélkül vonatkoznak rá a késedelemre irányadó szabályok. Rendkívüli felmondás esetén Felek három (3) naptári napon belül elszámolnak egymással.

 

A szerződések megszűnése, illetve megszüntetése nem mentesíti Felhasználót a vonatkozó jogviszonyok alapján járó, még meg nem fizetett díjak megfizetésének kötelezettsége alól, és nem korlátozza a Felek további jogérvényesítéshez való jogát.

 

X. Jogfenntartó nyilatkozat, érvénytelenség

 

A szerződésekben rögzített, Feleket megillető valamely jog késedelmes érvényesítése, vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogérvényesítés lehetőségéről való lemondást, továbbá valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a további, illetve fennmaradó jogok érvényesítését. A szerződésekből eredő, vagy azokhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak a lemondó Fél erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozata esetén érvényes.

 

A szerződések bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a szerződésekben rögzített egyéb rendelkezések érvényességét és hatályát, részleges érvénytelenség esetén a szerződések további részei változatlan formában fennmaradnak.

 

XI. Engedményezés

 

Felek a szerződésekben biztosított jogaikat a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása mellett harmadik fél részére engedményezhetik. Az engedményezés feltétele, hogy az engedményes előzetesen, teljes egészében, változatlan formában, írásban elfogadja a szerződések rendelkezéseit. A hozzájárulás megtagadását Felek indokolni kötelesek.

 

Gyártó bármely tag- vagy leányvállalatát bevonhatja a szerződésekkel kapcsolatos bármely kötelezettsége teljesítésébe. A Gyártó tag- és leányvállalatai felléphetnek a Gyártót a szerződések alapján megillető bármely jog érvényesítése érdekében.

 

XII. Értesítések

 

Felek a szerződésekkel, illetve az azokban foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos jognyilatkozataikat egymással elektronikus levélben is közölhetik. Az elektronikus üzenetek akkor tekintendők megérkezettnek, amikor azok a címzett Fél számára hozzáférhetővé válnak. A felmondásra, vagy módosításra irányuló közléseket az elektronikus levél mellett postai úton, vagy személyes kézbesítés, telefax útján is meg kell erősíteni.

 

Felek a szerződésekben rögzített vállalások teljesítése szempontjából releváns adataikban bekövetkezett valamennyi változásról nyolc (8) munkanapon belül tájékoztatják a másik Felet.

 

XIII. Referencia, védjegyhasználat

 

Gyártó a Rendszer szállításának tényére, illetve a használatba adott Rendszer lényeges tulajdonságaira (méretére, teljesítményére) mint referenciára hivatkozhat. Felhasználó Gyártó kérésére referenciaigazolást bocsát ki.

 

Gyártó hivatkozási jogának gyakorlása során köteles Felhasználó méltányolható érdekeinek figyelembevételére. Ha Felhasználó méltányolható, valós és okszerű érdeke megjelölésével, írásban kéri, Gyártó köteles a hivatkozás megszüntetésére.

 

Gyártó kizárólag Felhasználó előzetes hozzájárulásával használhatja annak védjegyeit.

 

A SeConical megnevezés, annak színes ábrás, illetve bármely további formában történő megjelölése Gyártó kizárólagos tulajdonát képező, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján bejegyzett védjegyek. Felhasználó a Rendszerben feltüntetett védjegyeket nem módosíthatja, azokat a Rendszerből, illetve a kiegészítő dokumentációról nem távolíthatja el.

 

XIV. Alkalmazandó jog és joghatóság

 

A szerződésekben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre.

 

Felek a szerződésekkel összefüggésben felmerülő esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

 

XV. Vis maior

 

A szerződések szempontjából vis maiornak tekintendők az azok megkötése után bekövetkező, előre nem látható, rendkívüli jellegű, és a Felek által el nem hárítható mindazon események, akadályok, amelyek befolyásolják Felek szerződésekből fakadó jogainak gyakorlását, illetve kötelezettségeik teljesítését.

 

Vis maior felmerülése esetén az érintett Fél, az esemény bekövetkezésétől, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a vis maior megszűnésétől számított három (3) munkanapon belül köteles a másik Felet írásban értesíteni, rögzítve a vis maior felmerülésének körülményeit, hozzávetőleges időtartamát és az esemény, illetve akadály elháríthatatlanságát alátámasztó tényezőket. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért fennálló felelősség a mulasztó Felet terheli.

 

XVI. Egyéb rendelkezések

 

Jelen végfelhasználói licencszerződés a Rendszer használatával összefüggő valamennyi jogosultságot és kötelezettséget rögzíti. A szerződés hatályba lépésével – a szállítási szerződést ide nem értve – Felek minden korábbi, jelen szerződéssel ellentétben álló kijelentése hatályát veszti.

 

Jelen végfelhasználói licencszerződés egy (1) példánya a szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletként a megállapodás megkötésével egyidejűleg átadásra kerül Felhasználó részére.

Budapest, 2021. ……………… ………

 

                   …………………………………………………….

          Kmetty József

          KÜRT Zrt.